Fortrydelsesret

Vi yder de lovpligtige 14 dages returret ved køb over internet. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Det betyder, at du må sende din vare retur inden for 14 dage efter modtagelse, hvis du finder ud af, at du ikke vil have den alligevel. Varen skal være i væsentlig samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt. Ved køb af varer på Vag-dele.dk kan den originale emballage udgøre en væsentlig del af varens værdi. Send derfor altid emballagen med retur, så du er sikker på, at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt. Manglende eller beskadiget emballage kan gøre at du ikke kan fortryde, men vi kan tilbyde at tage varen retur mod at trække en mindre del af det beløb du får refunderet. Du skal selv betale fragten retur til Vag-dele.dk.

Hvis du fortryder købet, skal varerne sendes til:

Vag-dele.dk – Toftlund Autocentral ApS

Melvang 1a

6520 Toftlund

Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage varen
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. Beløbet bliver overført til det kort du har betalt med eller på din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen.
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.